Вiтаємо Вас на сайтi Нікопольського училища КДПУ.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Нікопольського училища
Криворізького державного педагогічного університету


       Загальні положення
1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Нікопольському училищі КДПУ.
2. Студентське самоврядування в училищі є гарантованим державою правом студентів (далі - Студенти) самостійно або через представницькі
органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.
3. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються в училищі за всіма формами навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних ви¬борних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування училища.
5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти і науки у Дніпропетровській області, Статутом училища та цим Положенням.
6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування Нікопольського училища КДПУ (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом навчального закладу.
7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів училища, а співпрацюють з нею.
8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними
організаціями міста, району та області, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
10. Керівництво Нікопольського училища КДПУ зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студе¬нтського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

       Мета і завдання органів студентського самоврядування

12. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удоскона¬лення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
13. Основні завдання органів студентського самоврядування:

- захист прав та інтересів Студентів;
- забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
- сприяння працевлаштуванню випускників училища та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

       Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

14. Студентське самоврядування здійснюється на рівні училища, відділення, курсу, навчальної групи, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними, їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування в училищі. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні навчальної групи.
15. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або студентська конференція, які:
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування в училищі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування (далі - Студентська рада) училища, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
- формують і затверджують склад Студентської ради та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень;
- Студентська рада є колегіальним органом на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування груп;
- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, педагогічної ради училища (загальних зборів або конференції вищого навчального закладу);
- не менше одного разу на рік заслуховують звіти Студентської ради і виносять ухвалу щодо її діяльності;
- розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського
самоврядування. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів училища або в інших випадках, якщо це передбачено

       Положенням про студентське самоврядування училища.
16. Голова Студентської ради училища:
- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради;
- представляє інтереси студентської громади;
- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій училища;
- делегує свої повноваження заступнику;
- забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів училища;
- ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
- має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.
17. Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.
18. Голова та секретар Студентської ради відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.
19. При Студентській раді можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.
20. Засідання Студентської ради проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.
21. Засідання Студентської ради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.
22. Студентська рада та органи студентського самоврядування навчальних груп підконтрольні т'а підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самовряду¬вання керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад, статутом училища.
23. Рішення Студентської ради в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації Нікопольського училища КДПУ.
24. Між Студентською радою, первинною профспілковою організацією студентів та директором училища може укладатись угода про співробітництво.


       Права й обов'язки органів студентського самоврядування
25. Органи студентського самоврядування мають право:
- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
- вести конструктивний діалог з адміністрацією училища щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при
Міністерстві освіти і науки України та студентської ради міста.
26. Органи студентського самоврядування зобов'язані:
забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;
- порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
- звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;
- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
- координувати свою діяльність в училищі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;
- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів училища.


       Права й обов'язки адміністрації училища щодо взаємодії з органами студентського самоврядування
27. Адміністрація училища має право:
- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
- скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту училища та Положення про органи студентського самоврядування Нікопольського училища КДПУ;
- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях Студентської ради тощо).
28. Адміністрація училища зобов'язана:
- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;
інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів училища;
- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в навчальному закладі.

       Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

29. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.
30. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією училища.
31. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування училища має сприяти формуванню позитивного іміджу навчального закладу та держави.

раскрутка сайта, поисковая оптимизация