Вiтаємо Вас на сайтi Нікопольського училища КДПУ.
Головна мета української системи освіти - створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст.
На загальному фоні розвитку телекомунікації спостерігається помітний процес впровадження комп'ютерних технологій у сферу освіти. Комп'ютер починає поступово визнаватись педагогами як один з інструментів навчання пізнанню навколишнього світу. В нашому училищі створено три сучасних комп'ютерні класи, які дають змогу студентам оволодівати новітніми інформаційними технологіями навчання. Вільне листування, електронні «зустрічі», електронне навчання, рольові ігри, електронні публікації, створення бази даних, телекомунікаційні екскурсії, пошук інформації, одночасне виконання завдань, моделювання. На сьогоднішній день більшість навчальних комп'ютерних проектів, що функціонують в Інтернеті, українським користувачам невідомі. У найближчі роки найперспективнішими будуть технології навчання з використанням комп'ютерних телекомунікацій, що засновані на підтримці традиційних форм навчання І носять характер колективно виконуваних під керівництвом педагога навчальних проектів. Найчастіше використовується електронна пошта, яка завдяки швидкості передачі інформації і можливості прикріплення до повідомлення відповідних файлів значно зручніша за звичайну. У процесі листування можуть брати участь групи студентів, батьки, викладачі. Електронна пошта, телеконференції, електронні дошки оголошень можуть також доповнюватися синхронним спілкуванням у реальному часі. Для цього використовують так звані «кімнати для розмов». Цікавою є можливість поспілкуватись із студентами старших курсів, які можуть давати пояснення та Ц консультації з відповідних дисциплін. Доцільно використати можливості комп'ютерів для створення навчальної бази даних з деяких освітніх питань, що дає змогу студентам самостійно провести аналіз і зробити висновки про вірогідність результатів досліджень одних і тих же явищ.

Заступник директора з навчальної роботи Юрченко С.А.


Іноземну мову з першого класу
На сучасному етапі спостерігається підвищення інтересу до розширення можливостей загальноосвітньої школи щодо запровадження вивчення іноземних мов у початкових класах. Побудовані на засадах гуманістичної педагогіки, існуючі методичні системи навчання іноземної мови приваблюють спрямованістю на особистість, на поєднання навчання з вихованням і розвитком дитини. Велику роль у навчанні іноземної мови молодших школярів відіграють зразки англійського дитячого фольклору, особливо його малі форми (римівки, скоромовки, лічилки, пісні), а також діалоги оригінальних сучасних джерел, які містять типові форми мовленнєвого спілкування юних носіїв мови, посильні для засвоєння молодшими школярами. Великого значення набувають також навчальні ситуації, які моделюють різноманітні умови живого спілкування. Починаючи з 1995-1996 н.р., в училищі здійснюється набір студентів за спеціалізацією "Вчитель англійської мови в початкових класах". Педагогічний колектив робить все можливе, щоб підготувати вчителів початкових класів, які змогли б на належному рівні викладати англійську мову з урахуван¬ням вікових та психологічних особливостей молодших школярів. Теоретичні заняття з курсу "Методика навчання англійської мови" знайомлять студентів із системою навчання іноземної мови, з особливостями планування навчального процесу, методикою організації навчання мовного матеріалу, особливостями формування в учнів навичок іншомовної діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). На заняттях з практичного курсу багато уваги приділяється розвитку навичок та вмінь з аудіювання, говоріння, читання та письма в межах матеріалу, визначеного навчальною програмою з предмета. Великого значення для пошуку нових форм методичної підготовки студентів набуває взаємодія викладачів методики педучилища з вчителями базових шкіл міста (СШ№20, 24) У нашому доробку, крім консультацій, відвідування уроків англійської мови в початковій школі з наступним аналізом, систематичне проведення на базі шкіл тематичних практикумів. їх метою є ознайомлення вчителів іноземних мов, які працюють в початковій школі, студентів і викладачів училища з останніми досягненнями методики навчання іноземних мов і надання вчителям можливості обмінятися досвідом творчої роботи Велика увага надається позанавчальній роботі зі студентами. Досвід свідчить, що така робота дозволяє інтегрувати виховання студентів із розвитком їх лінгвокраїнознавчої компетенції, опанувати основи педагогічного спілкування. Наукове обґрунтування і розробка системи комплексної методичної підготовки студентів - основа підвищення ефективності процесу професійної підготовки майбутніх вчителів, забезпечення початкової школи кваліфікованими кадрами.

Грищенко Г.Б., голова ІЩК іноземної філології


Завдання створеної Педагогічної майстерні"- відшліфовувати фахові й педагогічні можливості, демонструвати найкращі здобутки.
Освіта в Україні невпинно рухається вперед, шукає нових шляхів розвитку, апробує найновіші технології і не забуває про традиції, перевірені часом. Сучасному українському викладачеві інколи буває важко зорієнтуватися в бурхливому потоці фахової інформації, зрозуміти сутність новацій і адаптувати їх у межах своїх завдань і можлвостей. Допомогти педагогам у таких ситуаціях - завдання методичної служби навчального закладу. У Нікопольському училищі при методичному кабінеті вже протягом трьох років діє "Педагогічна майстерня". Завдання її - відшліфовувати фахові й педагогічні можливості викладачів, надавати змогу педагогам продемонструвати свої найкращі здобутки як у галузі навчання, так і в галузі виховання студентської молоді. Саме на засіданнях "Педагогічної майстерні" проходять випробування педагогічні інновації. Планування роботи "Педагогічної майстерні" здійснюється відповідно до методичних потреб педагогічного колективу та реалій сучасності. Методична інновація в училищі - інформаційно-консультативний клуб "Співдружність". Як і в кожному педагогічному колективі, у навчальному закладі працюють як досвідчені викладачі, так і початківці. Та й в обтяженого життєвими і фаховими турботами педагога проблем виникає чимало. От і стає в нагоді клубна робота. Завдання клубу за його статутом - це перш за все забезпечення вільного доступу до інформації методичного, психолого-педагогічного змісту, координація науково-методичної діяльності викладачів училища, моніторинг проблем навчально-виховного процесу та визначення шляхів їх вирішення. Звичайно ж, робота клубу сприяє обміну освітньою інформацією та педагогічним досвідом, впровадженню ефективних технологій у галузі навчання та виховання. Але ключовими в діяльності клубу є засідання, на яких викладачі (переважно ті, які мають педагогічні звання "викладач-методист", "старший викладач", спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії) презентують свої методики чи їх фрагменти. Членам клубу "Співдружність" пропонуються теоретичні засади певної методики, після чого викладач демонструє можливості її практичного застосування. У нагоді найчастіше стає відеомагнітофон, бо перегляд відеоф ільму із записом навчального заняття чи позааудиторного заходу дає можливість всім учасникам засідання жваво сприймати методичний матеріал: ставити запитання, оцінювати, коментувати тощо. У результаті активного спілкування з певної педагогічної проблеми викладачі переймають найбільш цінне, сучасне й ефективне з досвіду колеги. Клуб "Сцівдружність" став тим центром, який об'єднав людей зі спільними інтересами, дав змогу не тільки, як кажуть, на інших подивитись і себе показати, але й просто поспілкуватися, краще пізнати один одного. У наш динамічний час, повірте, таке спілкування надзвичайно важливе.

Заступник директора з навчально-мсюдичмої роо'оіи Пеліван А.Д.


ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Одним з найважливіших принципів виховного процесу в училищі є принцип цілісного підходу до виховання. Адже Антон Макаренко писав: "Ніякий засіб взагалі, який би ми не взяли, не може бути визнаний ні гарним, ні поганим, якщо він розглядається окремо від інших засобів, від цілої системи, від цілого комплексу впливу". Для досягнення мети виховного процесу викладачі училища використовують різноманітні методи виховання, що є способами педагогічної діяльності. Перш за все, значну' увагу приділяємо формуванню свідомості особистості студента. Це -розповіді, бесіди, диспути, особистий приклад викладача. Крім того, широко використовуємо методи організації діяльності із формування досвіду поведінки: доручення, створення виховних ситуацій, що спрямовують до творчої діяльності, виконання кола творчих завдань, участь в олімпіадах конкурсах. Для заохочення до навчальної та виховної діяльності в училищі використовують як матеріальні стимули (премії до свят, цінні подарунки), так і засоби морального заохочення (подяки, грамоти, листи-подяки батькам тощо). В основу виховного процесу покладеноше самі методи, а їхня система. Крім того, використовуємо різноманітні форми виховання - масові, групові, індивідуальні. На все життя запам'ятовують наші вихованці своє студентське життя, згадуючи про численні виховні заходи. Вже стали доброю традицією проведення тематичних вечорів, тижнів із різних дисциплін, зустрічей з цікавими людьми, оглядів, конкурсів, олімпіад, туристичних заходів, виставок художньої творчості. Цінність тематичних вечорів у тому, що в їх підготовці і проведенні беруть участь самі студенти. При цьому вони виявляють свою ерудованість, ініціативу, самостійність у запрошенні гостей, оформленні приміщення, доборі музичного супроводження. Традиційними для училища є групові форми виховної роботи - гуртки, виховнії години, інформаційні години. Тематику виховних годин розробляє куратор із урахуванням особливостей студентського колективу. Формуванню особистості молодої людини, духовному і фізичному розвитку, вихованню почуття свідомості та патріотизму, бажанню брати участь в утвердженні державності України також сприяє система гурткової та секційної роботи: гуртки "Веселка", "Гармонія", ансамбль бандуристів «Нікопольчанка», шаховий клуб, секцій' з баскетболу та волейболу. Мета їх створення- -залучення студентської молоді до джерел національної культури, створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації, забезпечення високої естетичної та фізичної культури особистості, вивчення прав молодих громадян.

Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання О.В.Юрченко


ТУРБОТИ ТА РАДОЩІ КУРАТОРА ГРУПИ
Запорука успіху діяльності вихователя - навчити мислити, бачити, знаходити, роздумувати, не боятися ризику в новому починанні, у сміливій спробі Куратором групи я працюю багато років. Працювала зі студентами спеціальності вчитель початкових класів. Щорічно до училища приходять працювати молоді викладачі, в яких виникає багато труднощів. Обов'язок старших колег - допомогти, порадити, підказати, поділитися багаторічним досвідом. Адже в кожного з нас є багато повчального надбання, переконливішого матеріал багатьох посібників. Обмін досвідом це, в першу чергу, дружнє запрошення до роздумів про складність нашої педагогічної праці, про ті питання і проблеми, які хвилюють нас і наших вихованців, а також батьків. Це спонукання до творчості, до пошуку нових, ефективних шляхів виховання підростаючого поко¬ління. Це, нарешті, прагнення попередити помилки, тому що вони залишають гіркий слід у душах вихованців. Ніхто так гостро не переживає свої помилки, як педагог. Робота куратора групи - це нескінченний ланцюг загадок і питань, на які потрібно давати відповідь якнайшвидше і без помилок, тому що за кожним питанням доля твого вихованця. Чому такий здібний став погано навчатися? Чому на заняття приходить не в настрої? Чому не дружить з одногрупниками? Скільки таких та подібних їм «чому?» виникає у вихователя протягом навчального року. І не можна поспішити з висновками, поки не відкриється тобі та сторона життя студента, яку ми називаємо домашніми умовами. Поспішиш - можеш нанести вихованцю серйозну душевну травму, можеш назавжди відштовхнути його від себе. Тут воістину «сім разів відмір -один відріж» За довгі роки педагогічної праці я зрозуміла, що добре продуманий план роботи з вихованцями - це надійний компас. Він допомагає кожному тримати правильний курс у бурхливому морі студентських буднів, не дозволяє збитися з наміченого курсу, постійно нагадує про основні завдання, що поставлені перед вихователем, перед студентським колективом. Не дивно, що училище перетворилося для наших студентів на дім, де обігріють, заспокоять, нададуть допомогу. У таких умовах виховна система закладу - чи не єдиний фактор захисту, гарант виживання та безпеки молодого покоління. Виховна система - училище - батьки - культурні заклади міста - сформувала цілісну сукупність компонентів, що сприяють розвитку особистості студентів. Ядро цієї виховної системи - молоді люди та їхні потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтири, дії, стосунки. У сучасній педагогічній науці і практиці взято курс на моделювання, побудову та дослідження виховних систем гуманістичного типу. Ознакою такої виховної системи є особистісно значущі цілі, спільна життєдіяльність педагогів, студентів і батьків, розвиток індивідуальних особливостей вихованців, комфортність та захищеність, що відчувають студенти в навчальному закладі.

Куратор групи Письменна З.Г


Профорієнтація й адаптація студентів
Сьогодні перед навчальними закладами стоїть завдання створення необхідних умов для розвитку здібностей і обдарувань студентів, формування в них потреб та навичок самоосвіти. З першого дня перебування в навчальному закладі поруч ідуть два процеси: адаптація, пристосування до нових умов, і професійна орієнтація на вже обрану (свідомо чи не зовсім) професію, формування в студента професійних якостей, що так важливо в становленні його як фахівця в майбутньому. Поряд з оволодінням певною сумою знань і практичних навичок з професії починається формування професійної свідомості, яка є умовою успішної адаптації до навчання та підсилює мотивацію до нього. Щоб відповісти на запитання „Чи готові студенти до навчання в нових умовах та як проходить їх адаптація і профорієнтація?", в училищі проведено соціологічне дослідження - розроблена спеціальна анкета та проведено анкетування студентів нового набору і старшокурсників різних спеціальностей. Звичайно, педагогічна робота - це постійна пізнавальна діяльність. Інколи ми не приділяємо уваги тому, який складний процес входження студента до навчального процесу. На першому курсі труднощі пов'язані з великою кількістю дисциплін, які потребують засвоєння, аналізу інформації та запам'ятовування. Також недостатньо часу на підготовку до занять та нестандартні, підвищені вимоги порівняно зі школою. Деякі студенти відмітили, що не вміють працювати самостійно з підручником. І знову більший відсоток у дітей із сільської місцевості, селищ і деяких міст області. Більшість студентів долають труднощі, пристосовуючись та затрачаючи більше часу на навчання. І якщо на першому курсі долають труднощі самостійно, з допомогою батьків та викладачів, то старшокурсники - з допомогою друзів та викладачів.

Завідуюча відділеннями В.В.Дудник


Перші кроки до професії
У цілеспрямованому процесі підготовки спеціалістів практика є ланкою, що поєднує теоретичне навчання в училищі з самостійною практичною роботою студентів у школі або у дитячому дошкільному закладі. Педагогічна практика - обов'язковий компонент змісту навчання. Мета її полягає у тому, щоб забезпечити практичне пізнання студентами закономірностей педагогічної діяльності та оволодіння способами її організації, розвивати вміння вирішувати конкретні навчально -виховні завдання, згідно з умовами педагогічного процесу, виховувати у студентів потребу систематично поповнювати знання і творчо застосовувати їх у своїй діяльності. Педагогічна практика - це творча співпраця викладача та студента. Скільки знань, душі, любові віддають методисти студентам і яке дає велике моральне задоволення від проведених студентами уроків та занять. Чим більше віддаєш, тим більше маєш. Нові реалії сучасної дійсності поставили перед вітчизняною наукою глибинний пласт складних завдань, розв'язання яких певною мірою залежить від вчителя, від вдосконалення його професійної підготовки до майбутньої педагогічної діяльності. Багато років існує тісний зв'язок: училище - школа, дитячий дошкільний заклад -училище. Базами практики обрані навчальні заклади, які мають всі умови для її успішного проходження. Саме практика розкриває кращі сторони особистості наших студентів, - а це найкраща оцінка для училища. „Студенти Нікопольського училища КДПУ проходять всі види практики в нашій гімназії. На початку року ми з завідуючою педпрактикою координуємо розклад, закріплюємо за студентами вчителів-наставників з багатим педагогічним досвідом. Роки такої співпраці показали, що училище професійно, якісно готує студентів до роботи з дітьми." (Приходьмо Раїса Миколаївна -заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії №15 м. Нікополя) Майбутні вчителі володіють сучасними методами і формами роботи, їх уроки -це постійний пошук нового, сучасного, вони вчать, виховують, дарують дітям хвилини вихованості, доброти, ввічливості, людяності.

Завідуюча практикою Лазаренко Є.В.

раскрутка сайта, поисковая оптимизация